Європейська шкала самооцінки рівня володіння
іноземною мовою

Прочитайте, будь-ласка, наведені нижче твердження. Поряд з кожним із них, у правій колонці, виберіть:


Аудіювання
Я можу впізнавати відомі слова і самі загальні фрази про себе, свою сім'ю і безпосередньо найближче оточення, коли розмовляють повільно й чітко.;
Я можу розуміти фрази і найбільш вживану лексику, яка відноситься до найбільш особистісно значущих сфер (наприклад сама важлива інформація про себе і свою сім’ю, покупки, місце проживання, роботу).
Я можу уловлювати основний зміст коротких, простих повідомлень та оголошень.
Я можу розуміти основні положення чітко викладеного мовлення, що відповідає стандартним нормам мови, за темами, в рамках яких доводиться спілкуватися на роботі, в навчальному закладі, під час відпочинку тощо.
Я можу розуміти основні положення багатьох радіо- та телевізійних програм, які висвітлюють поточні події та найбільш особистісно й професійно значущі теми.
Я можу розуміти тривале мовлення чи лекції.
Я можу простежувати складні лінії аргументації у випадку, коли тема є достатньо знайомою для мене.
Я можу розуміти більшість телевізійних новин та програм, які висвітлюють поточні події.
Я можу розуміти більшість фільмів, озвучених стандартним варіантом мови.
Я можу розуміти тривале мовлення, навіть якщо воно немає чіткої структури й логічні зв’язки не виражені експліцитно.
Я можу розуміти телевізійні програми й фільми без особливих зусиль.
Я не відчуваю труднощів у розумінні будь-якої форми розмовного мовлення, яке відбувається поряд чи транслюється, навіть у тому випадку, коли воно передається у природному темпі.
Читання
Я можу розуміти знайомі назви, слова та дуже прості речення, наприклад, в об‘явах, вивісках та каталогах.
Я можу читати дуже короткі й прості тексти.
Я можу знаходити конкретну передбачувану інформацію в простих текстах, що зустрічаються в повсякденному житті, таких, як об‘яви, проспекти, меню та розклади.
Я можу розуміти короткі прості листи особистого характеру.
Я можу розуміти тести, які містять переважно найбільш вживану лексику повсякденного та професійно-орієнтованого характеру.
Я можу розуміти описи подій, почуттів та намірів в листах особистого характеру.
Я можу розуміти статті та доповіді, які порушують сучасні проблеми, в яких автори дотримуються певних точок зору.
Я можу розуміти сучасну прозу.
Я можу розуміти довгі та складні тексти художнього та публіцистичного характеру, беручи до уваги їх стилістичні розбіжності.
Я можу розуміти статті за спеціальною тематикою та довгі технічні інструкції, навіть якщо вони не пов‘язані з моїм родом занять.
Я можу з легкістю розуміти фактично всі типи письмового тексту, включаючи абстрактні тексти, які мають складну структурну організацію та лексичне наповнення, такі, як інструкції, спеціальні статті, художні твори.
Говоріння
Я можу взаємодіяти в простій формі за умови допомоги зі сторони співрозмовника, яка полягає в повторі чи перефразуванні того, що було сказано в більш повільному темпі і в сприянні сформулювати те, що я намагаюся сказати.
Я можу запитувати й відповідати на прості запитання, які стосуються безпосередньої сфери спілкування чи дуже знайомих тем.
Я можу використовувати прості фрази та речення для того, щоб описати місце, де я живу, та людей, яких я знаю.
Я можу виконувати нескладні комунікативні завдання в межах повсякденного спілкування, яке вимагає простого й прямого обміну інформацією під час обговорення знайомих тем повсякденного побутового характеру.
Я можу керувати обміном короткими репліками соціального характеру.
Я можу використовувати серію фраз та речень для простого опису моєї сім‘ї та інших людей, умов життя та рівня освіти, теперішніх та минулих занять (роботи).
Я можу брати участь у більшості ситуацій, які найбільш ймовірно можуть виникнути під час подорожі в країні, мову якої я вивчаю.
Я можу без підготовки включатися в розмову за знайомими темами, які викликають особистий інтерес чи пов‘язані з повсякденним життям (наприклад, сім‘я, хобі, робота, подорожування та поточні події).
Я можу поєднувати фрази в простому порядку для опису власного досвіду, подій, бажань, надій та амбіцій.
Я можу коротко пояснити точку зору та плани.
Я можу коротко переказати розповідь чи передати сюжет книги, або фільму та описати своє ставлення (реакцію).
Я можу спілкуватися певною мірою вільно та спонтанно, що робить можливим природну взаємодію з носіями мови.
Я можу брати активну участь в дискусіях в рамках знайомого контексту, пояснюючи та стверджуючи свої погляди.
Я можу продукувати виразні деталізовані описи за широким колом проблем, які належать до сфери моїх інтересів.
Я можу пояснити точку зору щодо питання, що висвітлюється, розкриваючи її переваги та недоліки.
Я можу вільно та спонтанно висловлювати свої думки, не відчуваючи великих складностей під час вибору висловлювань.
Я можу вільно та ефективно використовувати мову в соціальних та професійних цілях.
Я можу чітко формулювати свої думки та вміло робити власний внесок у бесіду з іншими учасниками.
Я можу продукувати виразні деталізовані описи на досить складні теми, поєднуючи складні тематичні області, розвиваючи певні точки зору та закінчуючи висловлювання певним чином.
Я можу без будь-яких зусиль брати участь у будь-якій бесіді чи дискусії, оперуючи ідіоматичними виразами та колоквіалізмами.
Я можу вільно висловлювати свої думки і точно передавати тонкі відтінки значень.
Якщо в мене виникнуть труднощі, я можу подолати їх непомітно для оточуючих.
Я можу вільно продукувати виразний опис чи аргументацію, яка відповідає за своїм стилем ситуації та має логічну структуру, яка допомагає реципієнту виділити та запам‘ятати найбільш значущі моменти.
Письмо
Я можу написати короткий та простий текст на листівці, наприклад, вітальній.
Я можу вписати в бланк особисті данні, наприклад, ім’я, національність, адресу в реєстраційному бланку готелю.
Я можу написати трості нотатки та повідомлення з питань, які пов‘язані з безпосередніми сферами спілкування.
Я можу написати дуже простий лист особистого характеру, наприклад, такий, що висловлює подяку комусь за щось.
Я можу написати простий та зв‘язаний текст з тем, які мені знайомі чи викликають особистий інтерес.
Я можу писати листи особистого характеру, які передають особистий досвід та враження.
Я можу написати деталізований текст з широкого кола питань, які пов‘язані з моїми інтересами.
Я можу написати есе чи доповідь, що передає інформацію, або обґрунтовує думку "за" чи "проти" певної точки зору.
Я можу писати листи, що відображають особистісну значущість подій та досвіду.
Я можу написати виразний, правильно організований текст, в якому певне місце відводиться висловленню точок зору.
Я можу писати детальні описи на досить складні теми в листі, есе чи доповіді, виділяючи те, що я вважаю найбільш яскравим.
Я можу писати різні типи текстів у переконливій формі, які висловлюють моє особисте ставлення та є орієнтованими на певного читача (адресата).
Я можу написати виразний та логічно організований текст відповідного стилю.
Я можу писати складні листи, доповіді чи статті, що мають послідовну логічну структуру, яка допомагає реципієнту (адресату) виділити найбільш значущі моменти.
Я можу написати коротке викладення чи огляд професійно-орієнтованого чи художнього тексту.